Powstanie Polska Strefa Inwestycji - Nowy instrument wsparcia

2017-10-10

Zapowiedziany projekt nowej ustawy, przekaże w ręce inwestorów rewolucyjne narzędzie inwestycyjne, w postaci planowanej Polskiej Strefy Inwestycji. Przygotowywane przepisy oznaczają rozszerzenie obszaru specjalnych stref ekonomicznych z 14 lokalizacji, aż do 312 tys. km2 - czyli obszaru, obejmującego swoim zasięgiem całą powierzchnię kraju, bez żadnych wyjątków. Prezentowane zmiany zostały stworzone, głównie z myślą o polskich przedsiębiorcach i inwestorach. Jak zapowiedział na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy, Wicepremier Mateusz Morawiecki - ten ambitny plan, zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących powstania Polskiej Strefy Inwestycyjnej, już w 2018 r.

Specjalne Strefy Ekonomiczne miały kluczowy wpływ na działania inwestycyjne w kraju na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dzięki ich udziałowi obszary biedniejsze o niskim potencjale ekonomicznym skutecznie walczyły z bezrobociem co przełożyło się na szybki rozwój tych terenów. Projektowane zmiany, będą zawierać zarówno korzystne rozwiązania SSE dla podatników, a zarazem niwelować zidentyfikowane kwestie problematyczne związane z funkcjonowaniem na terenie SSE. Innymi słowy, zmiany mają zostać wprowadzane przede wszystkim ze względu na potrzebę dostosowania pomocy do dzisiejszych realiów.

Zakres zmian

pl 1

Oprócz wspomnianych powyżej zmian, dotyczących powiększenia obszaru, na których obowiązywać będą preferencje podatkowe, zmianie ulegnie również okres czasu, obowiązującego wsparcia programu dla inwestorów. W porównaniu z innymi krajami, instrument SSE jest mniej atrakcyjny biorąc pod uwagę długość jego obowiązywania (9 lat zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce). Ustawodawca zamierza wprowadzić rozwiązanie przedłużające czas trwania wsparcia na 10-15 lat i dodatkowo na 5 kolejnych, w przypadku podmiotów działających na terenie obecnych SSE.

Również zmiany dosięgną spółki zarządzające nowym instrumentem. Specjalnie utworzone spółki zarządzające dzięki swojej wiedzy, będą mogły w skuteczny sposób pomóc w podejmowaniu decyzji. Jednocześnie, spółki te będą pełniły role głównego kontaktu w danym rejonie - poszczególne powiaty będą obsługiwane przez wyznaczone spółki zarządzające. Unifikacja zakresu odpowiedzialności i obsługi, ułatwi działanie inwestorom i pozwoli skrócić czas oczekiwania na decyzję administracyjną.

Projekt wypracowuje również klasyfikacje kryterium otrzymywania wsparcia. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii:

  • Lokalizacji inwestycji
  • Charakteru inwestycji 
  • Jakości tworzonych miejsc pracy.

Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny tylko dla nowych inwestycji, które spełniają definicję Komisji Europejskiej i obejmują swoim zasięgiem utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję. Ponadto, ustawodawca wymienia również kryterium ilościowe, które jest uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa i kryterium jakościowe – uwzględniające założenia SOR w obszarach:

  • Rozwoju strukturalnego
  • Rozwoju naukowego
  • Zrównoważonego rozwoju
  • Rozwoju zasobów ludzkich.

„Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35% (obszary należące do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego) lub obszarach wskazanych w „Programie dla Śląska” próg zmniejsza się z 60% do 50%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50% (województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i podlaskie) próg zmniejsza się z 60% do 40%.”

Korzyści

Ustawodawca wyszczególnia trzy główne sfery korzyści, jakie przynieś mają planowane zmiany:

pl 2

Zmiany mają na celu podniesienie konkurencyjności Polski na tle innych krajów, co powinno przyciągnąć nowych potencjalnych inwestorów.

Przyszłość SSE

Planuje się, że ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych będzie funkcjonowała do końca 2026 r. Skorzystać ze starych zasad można do końca 2017 r., natomiast po tym terminie, planowo mają obowiązywać już nowe przepisy.

Powstanie Polska Strefa Inwestycji

Państwa osoba kontaktowa

m.peczak Maciej Pęczak Junior Tax Specialist Tel.: +48 (71) 36 99 541