COVID-19

 • Bruksela I bis

  2015-04-21
  W dn. 10 stycznia 2015 r., po ponad dwuletnim okresie vacatio legis, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zastępując tym samym rozporządzenie 44/2001 (Bruksela I). Nowy akt określono, jako „Bruksela I bis”.
  Dalej
 • Financial Due Diligence w procesie fuzji i przejęć

  2015-03-16
  Due Diligence (tzw. analiza należytej staranności) jest jednym z podstawowych procesów związanych z transakcjami fuzji i przejęć.
  Dalej
 • Nowelizacja procedury cywilnej

  2015-02-05
  W ostatnich dniach października 2014 roku wprowadzono nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, główną zmianą jest rozszerzenie przepisów dotyczących zasad sporządzania protokołu elektronicznego, czyli zapisu dokonanego za pomocą urządzeń nagrywających. Nowelizacja wprowadza dodatkową możliwość umieszczania w tym protokole, wniosków i twierdzeń stron, streszczenia wyników postępowania dowodowego oraz innych okoliczności istotnych dla przebiegu posiedzenia, bez konieczności prowadzenia zapisu rozprawy w tradycyjny sposób.
  Dalej
 • Zmiany w prawie budowlanym

  2014-12-30
  Zapowiadane zmiany do ustawy Prawo Budowlane – ujednolicenie i uproszczenie procedur – czy w roku 2015 to nastąpi? Nadal trwają prace legislacyjne nad kodeksem budowlanym, zbiorem przepisów normujących proces inwestycyjny.
  Dalej
 • Nowelizacja prawa rejestrowego

  2014-12-09
  Od 1 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W konsekwencji wprowadzenia nowelizacji przedsiębiorca chcąc zarejestrować nową spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”) zrobi to zdecydowanie szybciej, w ramach jednego formularza oraz nie będzie musiał udostępniać w chwili rejestracji szeregu dodatkowych dokumentów i informacji na potrzeby urzędów.
  Dalej
 • Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych

  2014-12-04
  Od 18 października 2014 roku obowiązuje nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych – najbardziej praktyczna zmiana sytuacji prawnej wykonawców będzie od tej chwili wynikała, z przepisu art. 26 ust. 2e, po myśli którego, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie można temu podmiotowi przypisać winy.
  Dalej