COVID-19

 • Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości nie zawsze powoduje umorzenie wierzytelności

  2013-12-19

  „Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku upadłego, przez jego dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu w okresie roku przed dniem ogłoszenia upadłości wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytelności”. Uchwała o takiej treści została podjęta przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego w dniu 4 września 2013 r. (sygn. akt III CZP 26/13).

  Dalej
 • Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu UE na lata 2014-2020

  2013-12-16

  Propozycja budżetu UE 2014-2020 została zatwierdzona przez Parlament. Najważniejsze fundusze, z punktu widzenia Polski, będą lokowane w ramach polityki spójności i wyniosą 72,9 mld EUR wypłacane w ciągu siedmiu lat zaczynając od roku 2014 – oznacza to wzrost o 5,7% w porównaniu do budżetu na lata 2007-2013. Polska jest jednym z największych wygranych w ostatnich negocjacjach ze wzrostem funduszy zarówno dla spójności, jak i rolnictwa.

  Dalej
 • Przedemerytalna ochrona członków zarządu

  2013-12-13

  Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 39 Kodeksu Pracy[1] (dalej: „KP”), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Regulacja ta znajduje zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na czas określony (o ile w konkretnej umowie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 33 KP), jak również wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy na podstawie art. 42 KP. W konsekwencji, regulacja ta dotyczy również członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, będących pracownikami tej spółki.

  Dalej
 • Invest in Wroclaw – nowa inicjatywa wsparcia inwestorów zagranicznych

  2013-12-10

  JP Weber wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA zrealizowało innowacyjny projekt, który będzie aktywnie promował Wrocław wśród obecnych oraz potencjalnych inwestorów. Partnerami strategicznymi zostali HRK, Jones Lang LaSalle oraz Knight Frank.

  Dalej
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy weszła w życie dnia 21 listopada 2013 roku.

  2013-12-09

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zastępuje dotychczasową ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przewiduje ona wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Ustawodawca uznał, że ocalenie etatu kosztem okresowego pogorszenia warunków wynagradzania jest korzystne również dla zatrudnionego. Kryzysowe warunki wykonywania obowiązków mogą być mu narzucone nawet wtedy, gdy ich nie zaakceptuje.

  Dalej
 • Realizacja projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia

  2013-11-27

  Sektor ochrony zdrowia jest branżą wyjątkowo wrażliwą, ze względu na swoją społeczną użyteczność i specyfikę. Tradycyjne wątpliwości w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, co do braku akceptacji społecznej są w takich projektach zwielokrotnione. Jednostki samorządu terytorialnego obawiają się wdrożenia projektu z udziałem partnera prywatnego, ponieważ nie chcą narażać się na zarzut prywatyzacji służby zdrowia, z czym często mylone jest PPP.

  Dalej